Agnieszka Grin-Walaszek
(Szkoła Rodzenia, Zajęcia dla kobiet w ciąży, Zajęcia dla mam z niemowlętami)

Dyplomowana nauczycielka jogi wg metody Iyengara i instruktorka rekreacji ruchowej. Doula porodowa.

Od ok. 20 lat prowadzi zajęcia dla dorosłych i dzieci, mające na celu poprawę kondycji psychofizycznej. Specjalizuje się w zajęciach ruchowych dla kobiet w ciąży, jest też autorką programu ćwiczeń dla mam z niemowlętami, tzw. baby jogi. Współzałożycielka Instytutu Świadomego Rodzicielstwa w Krakowie oraz Fundacji Zdrowie i Natura.

Od 8 lat prowadzi nowoczesną Szkołę Rodzenia z wybitnymi specjalistami z zakresu położnictwa, psychologii, fizjoterapii i dietetyki, przygotowującą pary do przeżycia porodu w pełni i odważnego wkroczenia w rodzicielstwo. Matka 6 radosnych dzieci, z doświadczeniem zarówno porodów szpitalnych, jak i porodów w domu.

Janusz Walaszek
(Gabinety Naturopatii, Szkoła Rodzenia, neurorozwojowa terapia dzieci, masaż Shantala)

Naturopata, fitoterapeuta, doradca żywieniowy, specjalista Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, fizjoterapeuta – terapia manualna, masaż dla kobiet w ciąży, masaż Shantala, socjoterapeuta Szkoły Psychodynamicznej.

Wraz z żoną Agnieszką założył Instytut Świadomego Rodzicielstwa. Prezes Fundacji Zdrowie i Natura. Obecny przy porodach tata.

Maria Kołodziejczyk – (Szkoła Rodzenia – psycholog)

Ab­sol­went­ka psy­cho­lo­gii na Wy­dzia­le Fi­lo­zo­ficz­nym UJ. Jest ab­sol­went­ką Schu­ma­cher Col­le­ge – an­giel­skiej uczel­ni, która sku­pia oso­bo­wo­ści ze świa­ta nauki, pra­cu­ją­ce nad zmia­ną pa­ra­dyg­ma­tu na­uko­we­go i prze­mia­na­mi kul­tu­ro­wy­mi zwią­za­ny­mi z glo­ba­li­za­cją na­szej cy­wi­li­za­cji.

Re­ali­zu­je pro­jek­ty z za­kre­su roz­wo­ju ludzi w or­ga­ni­za­cjach przy­go­to­wu­jąc pro­gra­my, pro­wa­dząc szko­le­nia z ta­kich te­ma­tów jak m.​in. przy­wódz­two, kon­flik­ty w or­ga­ni­za­cji, twór­cze roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów, sztu­ka pre­zen­ta­cji, ko­mu­ni­ka­cja. Pro­wa­dzi także co­aching in­dy­wi­du­al­ny.

Prywatnie mama trojga dzieci z doświadczeniem porodu przez CC i dwóch porodów domowych. Doula porodowa.

Jolanta Łaszczyk (Szkoła Rodzenia – położna)

Jest położną z wieloletnim stażem. Pracuje obecnie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Jest również położną środowiskową oraz jedną z nielicznych położnych przyjmujących porody domowe i do wody. Jej zawód to powołanie i pasja, a zarazem sposób na życie.

Ukończyła studia licencjackie na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ – kierunek Położnictwo oraz liczne kursy i szkolenia. Potrafi przekazać swoim podopiecznym wiedzę potrzebną, aby dobrze przygotować się do porodu, a dodatkowo zminimalizować towarzyszące lęki i obawy.

Uważam, że ciąża i poród są wydarzeniem naturalnym, a jednocześnie magicznym. Chcę, aby każdy poród odbywał się w atmosferze intymności, spokoju i radości bez względu na miejsce. Wspieram pary w tym wyjątkowym okresie ich życia, aby narodziny potomstwa były najpiękniejszym wydarzeniem i miłym wspomnieniem.

Katarzyna Janik (Szkoła Rodzenia – położna środowiskowa, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie – Prokocim)

Lidia Kuśnierz (Szkoła Rodzenia – położna ze Szpitala Ujastek)

Hanna Pułczyńska (Szkoła Rodzenia – położna ze Szpitala im. Żeromskiego)

Renata Hudecka (Szkoła Rodzenia – położna ze Szpitala MSWiA)

Kamila Wołoszyn-Moroz (Child’Space)

Dyplomowana nauczycielka metody Feldenkraisa

 

 

 

Maja Strzelecka (Tańce w chustach)

Pedagog, terapeuta, instruktor tańców w kręgu, uczestniczka wielu warsztatów, szkoleń z zakresu choreoterapii i terapii tańcem między innymi: „Improwizacja Tańca i Symbolika Ciała” D. Kappert;
Kurs instruktorski z zakresu pracy choreoterapeutycznej
dr M. Śniarowska; Szkolenie metodyczne  I i II stopnia „Choreoterapia” Z. Pędzich; roczny kurs metody Ruchu Autentycznego  Institute for Integrative Bodywork and Movement Therapy  K. Korytowska i Z. Pędzich; cykl warsztatów rozwojowych i szkoleniowo-terapeutycznych  dr M. Śniarowska oraz tanecznych- L.Francis, P.Stogidis, I. Konachowicz, w krakowskim zespole Kachol. Z wykształcenia jest terapeutą pedagogicznym, pracuje z dziećmi w szkole wykorzystując elementy pracy ruchowej.

Poruszanie się do muzyki towarzyszyło mi od zawsze. Dawniej był to sposób na zabawę, poznanie ludzi. Z czasem nabrał bardziej znaczącego wymiaru.
Tańczyłam kiedy brakowało mi słów żeby wyrazić co czuję, kiedy ogarniała mnie niechęć, złość, smutek i wtedy gdy radość i wdzięczność rozpierały mnie od środka.

Dziś wiem, że dla każdego człowieka, taniec i ruch może być indywidualną formą  rozwijania i wyrażania samego siebie. I tą właśnie wiedzą dzielę się z innymi podczas moich zajęć.